مدیریت هوشمند با سرور مرکزی خانه هوشمند

در یک سیستم یکپارچه هوشمند، مدیریت اطلاعات و داده های ماژول ها بر عهده سرور مرکزی هوشمند است.

سرور مرکزی، قلب تپنده یک سیستم هوشمند می باشد که تمامی دستورات و فرمان ها در نهایت توسط آن صادر و به بخش مورد نظر انتقال می یابد. تمامی این عمل و عکس العمل ها در کمتر از کسری از ثانیه به وقوع می پیوندد.

به عبارتی ساده تر، تمامی ماژول های هوشمند تحت مدیریت و فرماندهی ماژول مرکزی که به آن سرور مرکزی هوشمند می گویند قرار میگیرند.

زمانبندی و سناریو پذیری | کنترل یکپارچه | آسایش | امنیت | ایمن سازی

مدیریت هوشمند با سرور مرکزی خانه هوشمند