مدیریت و کنترل آسان نورپردازی

شما از هر نقطه از دنیا می توانید روشنایی محل مورد نظر خود را کنترل کرده، سناریو تعریف کنید و با زمانبندی برای خاموش و روشن شدن روشنایی امکانات مختلفی را برای سیستم نورپردازی هوشمند خود ایجاد نمایید.

سناریو پذیر و دارای زمانبندی

مدیریت از طریق موبایل، تبلت و پنل مرکزی

مدیریت هوشمند روشنایی

آسایش، راحتی و امنیت