مدیریت ایمنی و امنیت

با استفاده از ماژول های هوشمند ایمنی و امنیت ، خانه خود را در برابر خطرات گوناگون بیمه کنید

آسایش و ایمنی

سناریو امنیتی

کنترل و مدیریت

فعال سازی و غیرفعال سازی

یکپارچه سازی